KVALITETSPOLICY

Swemål Bygg & Måleri AB kvalitetspolicy skall ligga till grund för alla
våra åtaganden och verka för att kvalitetsarbetet sätts i centrum genom hela
arbetsprocessen.

I vår verksamt skall gälla att:

 • Genom kontinuerlig uppföljning av målen ständigt förbättra kvalitetsarbetet.
 • Skapa fullt förtroende för Swemål Bygg & Måleri AB som samarbetspartner.
 • Allas engagemang leder till ett effektivt kvalitetsarbete som är förebyggande samt tillgodo ser att ställda krav och mål uppfylls.

MILJÖPOLICY

Swemål Bygg & Måleri AB miljöpolicy skall främja och stärka företagets ställning som framtidsföretag inom miljötänkande.

I vår verksamhet skall gälla att:

 • Följa utveckling inom miljöområdet för att öka vårt kunnande och miljötänkande.
 • Undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter.
 • Kontrollera varudeklaration för material och bedöma dem ur miljösynpunkt.
 • Främja användning av återvinningsbara material och produkter.
 • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen
 • Genom god planering av det dagliga arbetet alltid ha målsättningen att minimera energiåtgången
 • att effektivt utnyttja transporter och maskiner samt att vara aktsamma om det material vi arbetar med och hela tiden försöka minska förbrukningen
 • På våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga utsträckning använda återvinningsbart material och emballage
 • Valet av maskiner vi använder på våra arbetsplatser, i första hand skall grunda sig på att de är energisnåla och att de är bäst ur arbetsmiljömässig synpunkt